Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
  3. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. DEFINICJE
  1. Sklep – sklep internetowy Nosey Nosey – Sklep, Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://stado.store/.
  2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Norbert Barszczewski z siedzibą w Marki przy ul. Krakowska 1, 05-270, NIP 125-147-40-03.
  3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu.
  5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
  2. Więcej o plikach cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w Polityka prywatności.
 4. ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
  2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  4. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, i sposób dostawy.
  5. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaksięgowania wpłaty. 
  7. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko jeśli towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia).
  8. Przy każdym towarze podane jest czy towar znajduje się aktualnie w magazynie czy musimy sprowadzić go od naszego dostawcy. Jeśli towar znajduje się w magazynie przesyłka wysłana zostanie najpóźniej 6 dni po otrzymaniu zamówienia. Jeśli towaru brak w magazynie termin wysyłki może przedłużyć się do 30 dni – w zależności od dostępności towaru o dostawców.
  9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności towaru, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 5. CENA I PŁATNOŚĆ
  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  3. Koszty dostawy ponosi Klient. Zostaną one doliczone do ogólnej kwoty. Na koszty dostawy ma wpływ ilość i waga towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty i sposób dostawy wybiera Klient i może je zmieniać dowolnie do momentu potwierdzenia zamówienia. Koszty dostawy widoczne są podczas składania zamówienia jeszcze przed jego potwierdzeniem w formularzu zamówienia. Przesyłki dostarcza Poczta Polska oraz Inpost.
  4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
   1. płatność przelewem na konto Sprzedającego.
   2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności:
    1. Paypal,
    2. Przelewy24.
 6. DOSTAWA
  1. Przesyłki dostarcza Poczta Polska oraz Inpost.
  2. Czas dostawy wynosi 14 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
  3. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.
  4. Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
  2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji wysyłając rezygnację pod adres e-mail: nosey466@gmail.com lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
  4. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
  6. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy Sprzedawcy przed jego upływem.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Koszty dostarczenia towaru podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 8. REKLAMACJA ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW
  1. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego towary wskazano inaczej.
  2. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
  3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu:
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
   2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
   3. Reklamacji towaru Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej towaru.
   4. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady towaru, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
   5. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
  4. Reklamacja usług Sklepu w pozostałym zakresie:
   1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
    1. dane tożsamości Użytkownika,
    2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
    3. okoliczności uzasadniające reklamację,
    4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
   3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
   4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:
    1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
    2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
    3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
    4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
   5. O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
   6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  5. Postanowienia wspólne:
   1. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
   2. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
   3. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
    1. pisemnie na adres reklamującego,
    2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
    3. drogą telefoniczną.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi.
  2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
  4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
  5. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
  6. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
  7. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

Koszyk

Social media